พช.บางสะพาน ดำเนินการต่อสัญญายืมพัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

🌳🌳 พช.บางสะพาน ดำเนินการต่อสัญญายืมพัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

นายเลอพัฒน์ หินศรี รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน ลงพื้นที่ดำเนินการต่อสัญญายืมพัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ครัวเรือนนายประเสริฐ ยุวกาฬกุล ม.4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๓ สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรปลอดภัย มีกลุ่มเป้าหมายผู้เพาะปลูกพืชเกษตรปลอดภัยในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จำนวน 8 ราย ซึ่งได้รับวัสดุ ครุภัณฑ์โรงเรือนคัดเลือกแสง ซึ่งใช้รูปแบบการให้ยืมครุภัณฑ์ระยะเวลา ๕ ปีต่อเนื่อง จัดทำสัญญายืมพัสดุปีละ ๑ ครั้ง และสัญญาของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้สิ้นสุดแล้ว จึงได้จัดให้มีการทำสัญญายืมพัสดุต่อ

นอกจากนี้นายประเสริฐ ยุวกาฬกุล หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ ได้นำเครือข่ายโรงเรือนอำเภอบางสะพาน เยี่ยมชมผลผลิตจากโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำการเกษตร เพื่อนำไปต่อยอด และสร้างช่องทางการขายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษต่อไป

📷 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน

(Visited 7 times, 1 visits today)