กิจกรรมยกระดับศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1

พช.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ขับเคลื่อนกิจกรรมยกระดับศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 โดยมี นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน และความสำคัญในการดำเนินโครงการฯ กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีระดับการประเมินผลการดำเนินงานในปี 2565 อยู่ในระดับ B และ C ในอำเภอโซนใต้ (อ.เมือง/อ.ทับสะแก/อ.บางสะพาน/อ.บางสะพานน้อย) ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านแสงอรุณ อ.ทับสะแก

โดยมีเนื้อหาสำคัญในการประชุมฯ ดังนี้
1. การบรรยายหัวข้อ การดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติด ในหมู่บ้านและชุมชน
2. การบรรยายหัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินใน หมู่บ้านและชุมชน
3. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การยกระดับการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ในการดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มีศักยภาพและสามารถยกระดับผลการดำเนินงานได้ ร่วมกันเรียนรู้และแลกเปลี่ยนกลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อส่งเสริม หมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดินตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของกองทุนแม่ของแผ่นดิน และร่วมกันขับเคลื่อนงาน สามารถเสริมสร้างทักษะให้ผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และยกระดับการพัฒนาการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2563 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 275 กองทุน จังหวัดได้ดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถสร้างกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนได้ โดยมีการประเมินผลการดำเนินงานการจัดระดับผลการดำเนินงานหรือการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 275 หมู่บ้าน/ชุมชน แบ่งเป็นระดับ A จำนวน 78 แห่ง ระดับ B จำนวน 158 แห่ง ระดับ C จำนวน 39 แห่ง ซึ่งควรยกระดับหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในระดับ B และ C โดยร่วมกันกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ ให้สามารถเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้บริบทของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 10 times, 1 visits today)