การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบางสะพาน

🏘 ศจพ.บางสะพาน จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบางสะพาน

<<ประจวบคีรีขันธ์>>
วันที่ 20 กันยายน 2565

⭐️ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน มอบหมายนางณิชชา คงนิล ปลัดอำเภออาวุโส เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบางสะพาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวาระสำคัญในการประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงวางแนวทางในการติดตามต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถยกระดับให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

📷 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน

(Visited 18 times, 1 visits today)