พช.ประจวบฯ จับมือเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ และเครือข่ายฯ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก​ ประจำปี​ 2565

เข้าชม 12 ครั้ง

พช.ประจวบฯ จับมือเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ และเครือข่ายฯ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก​ ประจำปี​ 2565
<<ประจวบคีรีขันธ์>>
26 มิถุนายน 2565
ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในกิจกรรมรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ บ้านทางสาย หมู่ที่ 9 อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน ทับสะแก และบางสะพานน้อย พร้อมด้วยเครือข่ายกองทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ภาค 7 สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินจากแต่ละอำเภอ ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มสตรี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เครือข่ายภาคประชาชน ฯลฯ จากพื้นที่อำเภอทับสะแก บางสะพาน และบางสะพานน้อย ร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน
กิจกรรมดังกล่าว มีการรณรงค์การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากประสบการณ์การขับเคลื่อนงานในหมู่บ้านและชุมชน การสร้างเครือข่ายสานพลังชุมชนสร้างชุมชนปลอดภัย เวทีเสวนารับฟังและสะท้อนปัญหาจากการขับเคลื่อนชุมชน โดย นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรขันธ์ ผศ.จำนงค์ แรกพินิจ อธิการมหาวิทยาลัยชีวิต นายนพรัตน์ ไวอัมภา ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่ สำนักงาน ปปส. และผู้นำเครือข่ายของคุณแม่ของแผ่นดินจงหวัดประจวบคีรีขันธ์ และภาคประชาชน
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวมพลังสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด กลุ่มองค์กรต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป ในการแสดงเจตนารมณ์ รวมพลังแผ่นดินเอาชนะปัญหายาเสพติด โดยร่วมกันตั้งปณิธานการต่อต้านยาเสพติด ซึ่งวันต่อต้านยาเสพติดโลก เกิดขึ้นจากมติการประชุมสมัชชาใหญ่ องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือน มิถุนายน ปี ๒๕๓๐ ได้กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งประเทศไทย ได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงานและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดทำกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Clickชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 12 times, 1 visits today)