เข้าชม 4 ครั้ง

🌟 พช บางสะพาน 🌟
ต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕

<<ประจวบคีรีขันธ์>>
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

🏘 นายเลอพัฒน์ หินศรี รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางสะพาน พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน ต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ

🏘 โดยนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน กล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำ รักษาการเจ้าอาวาสวัดเกาะยายฉิม พระปลัดธรรมฤทธิ์ ธรรมจารีย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต ๓ นายประมวล พงศ์ถาวราเดช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น เครือข่ายภาคีการพัฒนาในพื้นที่ตำบลร่อนทอง อาทิเช่น ตัวแทน SVL กรุ๊ป และตัวแทนบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรี

🌟 โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ใน ๔ ประเภทกิจกรรม ได้แก่ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง, กลุ่มองค์กรชุมชนที่เป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรม, ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ชาย/หญิง), ตำบลเข้มแข็ง โดยอำเภอบางสะพานได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น รวม ๕ กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

๑. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยพลู ตำบลร่อนทอง โดยมีนายบรรเทิง วงษ์สมัย เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงาน
๒. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านห้วยพลู โดยมีนายวินัย ผูกพันธ์ เลขานุการศูนย์ฯ เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงาน
๓. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนชาย โดยมีนายไสว แสนทวีสุข เป็นผู้นำเสนอผลงาน
๔. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหญิง โดยมีนางพยอม หงสไกร เป็นผู้นำเสนองาน
๕. ตำบลเข้มแข็ง ตำบลร่อนทอง โดยมีกำนันมงคล สุขประเสริฐ เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงาน

🌟 นอกจากการนำเสนอผลการดำเนินงานจากตัวแทนแต่ละกิจกรรมแล้วนั้น ยังมีการจัดแสดงสินค้าโอทอปสินค้าดีเด่นภายในตำบลร่อนทองและบ้านห้วยพลู วิถีชีวิตคนร่อนทอง การดำเนินงานศจพ.ภายในตำบลร่อนทอง ผลงานที่เป็นที่ยอมรับ ผลการดำเนินงานของศูนย์จัดการกองทุนหมู่บ้าน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยพลู หมู่ ๑๑ ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน

📷 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน

(Visited 4 times, 1 visits today)