พช.บางสะพาน รับมอบ-ส่งต่อเมล็ดพันธุ์พืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โดยศปป.4 กอ.รมน.

เข้าชม 10 ครั้ง

📢🌿 พช.บางสะพาน รับมอบ-ส่งต่อเมล็ดพันธุ์พืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โดยศปป.4 กอ.รมน. 🌿📢

<<ประจวบคีรีขันธ์>>

วันที่ 14 ตุลาคม 2564

⏰ เวลา 14.30 น. นางประไพศรี อารีเอื้อ พัฒนาการอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วยนักวิชาพัฒนาชุมปฏิบัติการและนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ส่งต่อเมล็ดพันธุ์พระราชทาน ใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ของ ศปป.4 กอ.รมน. แก่เครือข่ายเมล็ดพันธุ์ของกอ.รมน. จำนวน 7 ราย ณ ศาลาประชาคมบ้านม้าร้อง หมู่ 4 ตำบลพงศ์ประศาสน์
🌿 โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชให้ยังคงความหลากหลายและส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 โดยเครือข่ายเมล็ดพันธุ์ของกอ.รมน.ทั้ง 7 ราย มีหน้าที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินกิจกรรมและแบ่งปันเมล็ดพันธุ์แก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความหลากหลายของพันธุ์พืชและมีความมั่นคงทางอาหารสืบไป

📸 ภาพ/ข่าว : นางสาวธัญจิรา ทองชุม นักวิชาพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

#เรื่องเล่าพัฒนาชุมชนบางสะพาน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CddBangsaphanNews
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

(Visited 10 times, 1 visits today)