พช.บางสะพาน ดำเนินการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งบอุดหนุน ”โครงการต่อยอดการพัฒนาศักยภาพสินค้าชุมชน”

เข้าชม 30 ครั้ง

พช.บางสะพาน ดำเนินการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งบอุดหนุน ”โครงการต่อยอดการพัฒนาศักยภาพสินค้าชุมชน (กระเป๋าและหมวกจากเศษผ้า)
<<ประจวบคีรีขันธ์>>
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน ได้เยี่ยมชม กิจกรรมส่งเสริมอาชีพสตรีบ้านฝ่ายท่า ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทงบอุดหนุน ณ ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน บ้านฝ่ายท่า (คลองปากปิด) หมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีการฝึกอบรมการทำกระเป๋าและหมวกจากเศษผ้า และนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการทำผ้ามัดย้อมโดยใช้สีที่ได้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นอีกด้วย
นางประไพศรี อารีเอื้อ พัฒนาการอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) จัดกิจกรรมการฝึกอบรม โครงการต่อยอดการพัฒนาศักยภาพสินค้าชุมชน (กระเป๋าและหมวกจากเศษผ้า) ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี งบอุดหนุน เป็นโครงการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรี พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อส่งเสริมอาชีพของสตรีบ้านฝ่ายท่า หมู่ 1 เพื่อให้สมาชิกกลุ่มสตรี มีรายได้เพิ่มขึ้น
การฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมทุกคน ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดการฝึกอบรม เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดจนเสร็จสิ้นการฝึกอบรม

(Visited 30 times, 1 visits today)