โครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี2564

เข้าชม 56 ครั้ง

พช.บางสะพาน นำทัพอำเภอบางสะพาน โดยภาคีเครือข่ายชุมชนบ้านทางสาย เข้าร่วมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564
<<ประจวบคีรีขันธ์>> วันที่ 7 ก.ค. 2564 เวลา 13.00 น.
นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 โดยที่บ่ายวันนี้เป็นการนำเสนอผลการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ ของอำเภอบางสะพาน ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือประชาชนอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
นางประไพศรี อารีเอื้อ พัฒนาการอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) และผู้นำชุมชนหมู่บ้านทางสาย นำโดย นายสมหมาย ปานทอง กำนันตำบลธงชัย นายฉัตรธวัช คงสมัคร ผู้ใหญ่บ้านทางสาย นางวรีรัตน์ ใจยินดี
ประธานสตรีตำบลธงชัย/ผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนจากภาคเอกชน SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ นางสาววันวิสาข์ หุ้นจิ้น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาชุมชน และ นายอรรถกร รักทิม ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์ 2 ศูนย์พัฒนาความสัมพันธ์ชุมชนกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เหล่าภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดขบวนทัพเข้าสถานที่ประกวดอย่างสวยงาม สร้างบรรยากาศสนุกสนานผ่อนคลายในการประกวด มีรอยยิ้มกันถ้วนหน้า
โดยการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหา และคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด รวมทั้งครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ประจำปี 2564
ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เพื่อเข้ารับโล่รางวัลในส่วนกลาง จำนวน 4 ประเภท ประกอบด้วย
1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด
2. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นระดับจังหวัด
3. องค์กรชุมชนชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด
4. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่นระดับจังหวัด

ทั้งนี้ นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะกรรมการฯ ได้ให้คำแนะนำพร้อมยกย่อง ชมเชยทุกภาคส่วน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในระดับหมู่บ้าน และครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้กล่าวว่าการสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ และโล่รางวัลสิงห์ทอง เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งแก่ชุมชน และผู้ที่เสียสละในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
ในการประกวดครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และทีมงานอำเภอบางสะพาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

(Visited 56 times, 1 visits today)