พช.บางสะพาน ลงสนามประกวด ”โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด” ประจำปี 2564

เข้าชม 18 ครั้ง

วันที่ 1 มิถุนายน 2564
นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดโดยมี นางวรรณา หินศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามผลเสำเร็จการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ศาลาประชาคม บ้านวังน้ำเขียว หมู่ 7 ตำบลร่อนทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในการนี้ นายเลิศยศ แย้มพรายนายอำเภอบางสะพาน มอบหมายให้นางณิชชา คงนิล ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ปลัดอาวุโส) พร้อมด้วยนางประไพศรี อารีเอื้อ พัฒนาการอำเภอบางสะพาน ให้การต้อนรับ โดยได้รับการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และการเตรียมงานจาก นายปราโมทย์ ตะก้อง ผู้ใหญ่บ้านวังน้ำเขียว และทีมงานกลุ่มสตรีบ้านวังน้ำเขียว
โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 กิจกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 ประเภท รายละเอียดดังนี้
1. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น นำทีมประกวดโดย นางณิชชา คงนิล ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ปลัดอาวุโส) มีตำแหน่งเป็นอนุกรรมการ
2. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่น ตัวแทนส่งประกวดได้แก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลชัยเกษม นำทีมโดย นางสมใจ ลาภร หัวหน้าคณะทำงาน
3. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ตัวแทนส่งประกวด ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงแม่พันธุ์สุกร (ต่อยอด) บ้านวังน้ำเขียว นำทีมโดย นางสายใจ นุ่มจิตร ประธานกลุ่ม
การนำเสนอเป็นธรรมชาติ ข้อมูลต่างๆล้วนเกิดจากการปฏิบัติจริง ทำให้ตอบคำถามของกรรมการได้อย่างฉะฉาน แม้จะมีเวลาเตรียมตัวน้อย แต่ก็สามารถนำเสนอได้ดี
ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด แต่ละประเภทจะได้เข้ารับการคัดเลือกคนกองทุนฯ ดีเด่นระดับเขตตรวจ ต่อไป
😷 การประกวดในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมทุกคน ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดการประชุม เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดจนเสร็จสิ้นการประกวด 😷

(Visited 18 times, 1 visits today)