ประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสามแยกบ้านสวน ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เข้าชม 70 ครั้ง

การประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผ่านโปรแกรม ZOOM MEETING  – พช.ประจวบคีรีขันธ์ ประเดิมจังหวัดแรกในเขตตรวจราชการที่ 4 (เพชรสมุทรคีรี)
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เป็นประธานคณะกรรมการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ผ่านโปรแกรม ZOOM MEETING พร้อมด้วยนางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี และนางขวัญตา พ่วงทอง หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จ.ต.ราชันย์ บุญนิติรัตนพงษ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจรสชการที่ 4 ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดดังกล่าว
ในการนี้ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน นายดำรง มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายบรรพต ปลอดโปร่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลร่อนทอง นายบุญยฤทธิ์ แดงรักษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง นางภัทรามาศ กำนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว นายมงคล สุขประเสริฐ กำนันตำบลร่อนทอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และอำเภอบางสะพาน ร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานเพื่อประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับดีเด่น ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปี พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 5 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านสามแยกบางสะพาน ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายปราโมทย์ ตระก้อง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 พร้อมด้วยผู้นำการเปลี่ยนแปลง รวม 15 คน และเครือข่ายการพัฒนาชุมชนตำบลร่อนทอง นำเสนอผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา ว่าสามารถอยู่ได้ หากปิดหมู่บ้านเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งผู้นำต้นแบบในตำบลร่อนทองได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนา หมู่บ้าน/ตำบล สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยการปลูกผักสวนครัวมากกว่า 10 ชนิด และดำเนินการขยายผลการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่อง ตามสโลแกน “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล” และเป็นต้นแบบให้หมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด อื่นๆ ได้ถือเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ต่อไป
ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนและใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(Visited 70 times, 1 visits today)