อาจารย์ป้ำ(รักษ์เผ่า พลรัตน์) จัดประชุม ZOOM ไขทุกปัญหา ตอบชัดทุกความจริง การดำเนินงาน “โคก หนอง นา พช.” <>

เข้าชม 48 ครั้ง

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:30 -16:30 น. นางประไพศรี อารีเอื้อ พัฒนาการอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”   และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์รักษ์เผ่า พลรัตน์ หรืออาจารย์ป้ำ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการ ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐาน “โคก หนอง นา โมเดล” รวมถึงวิธีการนำแบบมาตรฐานมาปรับใช้ในพื้นที่รูปแบบต่างๆ โดยอาจารย์ป้ำ ได้ตอบข้อซักถามต่างๆกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ และถูกต้องตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ครัวเรือนผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป

(Visited 48 times, 1 visits today)