พช.บางสะพาน ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” (งบเงินกู้)

เข้าชม 30 ครั้ง

วันที่ 27 เมษายน 2564 นางประไพศรี อารีเอื้อ พัฒนาการอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วยทีมพัฒนากร นพร. และเจ้าของแปลง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” (งบเงินกู้) ร่วมประชุม ทำความเข้าใจ หาข้อสรุป ในการเลือกแบบแปลงที่เหมาะสมและให้เกิดความพึงพอใจกับทุกฝ่าย เพื่อจะได้นำเข้าข้อมูล จัดทำ PO ให้ทันกำหนด ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์ของชาวบ้านที่มีความต้องการเข้าร่วมโครงการนี้จริงๆ โดยได้ให้ข้อมูลเรื่องการกำหนดเวลาในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน และรวบรวมปัญหาของแต่ละพื้นที่นำมาหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน จากการประชุมครั้งนี้ทำให้สามารถขับเคลื่อนงานต่อ ทั้งพัฒนาการอำเภอยังได้นัดหมายเจ้าของแต่ละคนที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จและเป็นการสร้างความมั่นใจกับทุกฝ่ายที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

(Visited 30 times, 1 visits today)