พช.บางสะพาน ขับเคลื่อนงานฯ โครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

เข้าชม 14 ครั้ง

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางประไพศรี อารีเอื้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางสะพาน มอบหมายให้นายเลอพัฒน์ หินศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยตะเคียน หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนตามแนวทาง การสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๒๕ คน ประกอบด้วยทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน จำนวน ๕ คน และครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน จำนวน ๒๐ คน

(Visited 14 times, 1 visits today)