พช.บางสะพาน กระจายทีมลุยขับเคลื่อนงานฯ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 2564

เข้าชม 8 ครั้ง

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางประไพศรี อารีเอื้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางสะพาน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินโครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 จุดดำเนินการ จุดที่ 1 ศาลาประชาคมบ้านสามแยก หมู่ที่ 4 ตำบลร่อนทอง และ จุดที่ 2 ศาลาประชาคมบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้แทนครอบครัวพัฒนา จำนวนหมู่บ้านละ 30 ครัวเรือน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ เกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต และการพัฒนาหมู่บ้านที่สมดุล สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกันทบทวนแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นย้ำถึงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน เช่น การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวพัฒนา ตลอดจนในการบริหารงานชุมชน การอธิบายถึงหลักการบันได 9 ขั้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งของครัวเรือน ทั้งยังมีการทำความเข้าใจการพัฒนา ศูนย์เรียนรู้รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ทั้งนี้นอกจากเจ้าหน้าที่จะได้ถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจต่างๆ สู่ชุมชนแล้ว ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้นำ ชาวบ้าน และภาครัฐ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นหมู่บ้านที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ท่ามกลางวิกฤตโลกปัจจุบัน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน

(Visited 8 times, 1 visits today)