สพอ.บางสะพาน ลงพื้นที่ร่วมประชุมตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

เข้าชม 17 ครั้ง

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางประไพศรี อารีเอื้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางสะพาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมประชุมตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทองมงคล หมู่ที่ 6 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย คณะทำงานบริการการจัดเก็บข้อมูลระดับตำบล ผู้แทนส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องที่ ผู้นำชุมชน และผู้แทนครัวเรือนเพื่อร่วมตรวจสอบยืนยันความถูกต้องครบถ้วน โดยนางสาวประภัยทอง ปี่แก้ว คณะทำงานโครงการฯ เป็นผู้ประสานงาน ดำเนินการรายงานข้อมูลในที่ประชุม เมื่อได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า มีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง อย่างมีนัยยะ ข้อมูลชุดนี้จึงไม่ได้รับการรับรองจากเวทีประชาคม และได้มีการเก็บข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไป เพื่อให้ทีมงานผู้ดำเนินการโครงการฯ กลับไปปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้ตรงตามความเป็นจริงและเชื่อมโยงกับการสำรวจของทีมผู้จัดเก็บในพื้นที่
😷 การประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดการอบรม เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดจนเสร็จสิ้นการประชุม😷

(Visited 17 times, 1 visits today)