สพอ.บางสะพาน สร้างความเข้มแข็งนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯให้พร้อมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เข้าชม 4 ครั้ง

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางประไพศรี อารีเอื้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในการประชุมมอบหมายภารกิจนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน เพื่อสร้างความเข้าใจ รูปแบบใหม่ของการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ” และให้รายงานผลการปฏิบัติงาน การลงพื้นที่ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์สังคมของครัวเรือนเป้าหมาย และ ความคืบหน้าในการจัดทำแผนที่แปลง “โคก หนอง นา” ของครัวเรือนเป้าหมาย การสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคที่พบเจอในพื้นที่ และได้มอบหมายแผนภารกิจในรอบสัปดาห์
😷 การประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมทุกคน ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดการประชุม เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดจนเสร็จสิ้นการประชุม😷

(Visited 4 times, 1 visits today)