สพอ.บางสะพาน ขับเคลื่อนงานโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ

เข้าชม 17 ครั้ง

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดการประชุมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน โดยมีนายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบางสะพาน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน จัดการประชุม “โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ประจำปี 2564” เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ มีการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างเข้มข้น และนำผลการตรวจสุขภาพมายกระดับการพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินในการบริหารจัดงานกองทุนและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วิเคราะห์ศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน และวางแผนในการพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีวิทยากรสามท่าน ท่านแรก นางประไพศรี อารีเอื้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางสะพาน การเสริมสร้างบทบาทเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอในการใช้พลังชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมให้ความรู้ รวมถึงร่วมวางแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกองทุนแม่ฯ สรุปปัญหา และแจ้งแนวทางการดำเนินการโครงการให้มีประสิทธิภาพในอนาคต ท่านที่สอง นายพงศ์วิทย์ บุ่งนาแซง นวก.พช.ชำนาญการ ผช.ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สพจ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้กล่าวถึงความเป็นมาและแนวทางการดำเนินโครงการและชี้แจงรายละเอียดวิธีการการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน และการยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ท่านที่สาม ดต.ศักดิ์สหรัฐ แพรพันธ์ ผบ.หมู่งานป้องกันปราบปราม สภ.บางสะพาน ได้กล่าวถึงสถานการณ์ด้านยาเสพติดในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ชี้แจงปัญหาและการดำเนินการแก้ไขและแนวทางในการให้ความร่วมมือกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่ รวมถึงกลไกการขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอบางสะพาน
😷 การประชุมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดการอบรม เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดจนเสร็จสิ้นการประชุม 😷

(Visited 17 times, 1 visits today)