ข่าวประชาสัมพันธ์

นางประไพศรี อารีเอื้อ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางสะพาน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน