โครงสร้างบุคคลากร

นายมิตรชัย ศรีผ่าน

พัฒนาการอำเภอบางไทร

นายกิตติศักดิ์ จันทรคุปต์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนัตถา สุขสมโภชน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจงดี โพธิ์สลัด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนาถนัดดา ใจเสือ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายวิษณุ สำรวญหันต์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวทิพวรรณ รู้ดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสมหมาย เลิศชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 479 times, 1 visits today)