โครงสร้างบุคคลากร

นายมิตรชัย ศรีผ่าน

พัฒนาการอำเภอบางไทร

นายกิตติศักดิ์ จันทรคุปต์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนัตถา สุขสมโภชน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจงดี โพธิ์สลัด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนาถนัดดา ใจเสือ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางพนารัตน์ โนรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายวิษณุ สำรวญหันต์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวทิพวรรณ รู้ดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสมหมาย เลิศชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 410 times, 1 visits today)