ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลทั่วไปอำเภอบางไทร

ประวัติความเป็นมา

ในอดีต อ.บางไทร รวมการปกครองอยู่กับ อ.เสนา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้แบ่งการปกครองออกเป็น เสนาใหญ่(ด้านเหนือ)เสนาน้อย (ด้านใต้) แต่ใช้ชื่อแขวงราชคราม ตามตำบลที่ตั้งบริเวณฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และในปี พ.ศ.2437 ได้ตั้งที่ทำการแขวงเสนาน้อยเป็นเรือนแพจอดอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นศูนย์การคมนาคมของราษฎร ซึ่งใช้การสัญจรทางน้ำเป็นหลัก ต่อมาในปี พ.ศ.2439 จึงได้เปลี่ยนจากแขวงเป็นอำเภอในปี พ.ศ.2441 ทางราชการได้ลื้อเรือนแพและขยับขยายขึ้นมาอยู่บนบก โดยปลูกเป็นอาคารไม้ ปี พ.ศ. 2466 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่ออำเภอเป็น อ.ราชคราม ตามชื่อตำบลในปี พ.ศ. 2468 หลวงประสิทธินรกรรม(เจียม หงษ์ประภาษ) นายอำเภอสมัยนั้นเห็นว่าสถานที่คับแคบและไม่สะดวก จึงย้ายอำเภอมาตั้ง ที่ใหม่ริมฝั่งแม่น้ำน้อย ม.4 ต.บางไทรและยังใช้ชื่อว่า อำเภอราชคราม ต่อมาเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2482 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอบางไทร จนกระทั่ง ในปี พ.ศ. 2538 สำนักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอบางไทรหลังใหม่ จำนวนเงิน 6,595,000 บาท ตัวอาคาร เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น พื้นที่ 1,088 ตารางเมตร ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 56 เมตร โดยได้กั้นเป็นห้อง แบ่งส่วนราชการต่างๆ เป็นสัดส่วนและ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2540

อาณาเขตและที่ตั้ง

อำเภอบางไทรตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด ค่อนไปทางตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางบาลและอำเภอพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางปะอิน
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสามโคก (จังหวัดปทุมธานี)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอลาดบัวหลวงและอำเภอเสนา

 การแบ่งเขตการปกครอง
พื้นที่อำเภอบางไทรแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 23 ตำบล แต่ละตำบลแบ่งออกเป็น หมู่บ้าน รวม 136 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. บางไทร (Bang Sai)
 2. บางพลี (Bang Phli)
 3. สนามชัย (Sanam Chai)
 4. บ้านแป้ง (Ban Paeng)
 5. หน้าไม้ (Na Mai)
 6. บางยี่โท (Bang Yi Tho)
 7. แคออก (Khae Ok)
 8. แคตก (Khae Tok)
 9. ช่างเหล็ก (Chang Lek)
 10. กระแชง (Krachaeng)
 11. บ้านกลึง (Ban Klueng)
 12. ช้างน้อย (Chang Noi)
 13. ห่อหมก (Homok)
 14. ไผ่พระ (Phai Phra)
 15. กกแก้วบูรพา (Kok Kaeo Burapha)
 16. ไม้ตรา (Mai Tra)
 17. บ้านม้า (Ban Ma)
 18. บ้านเกาะ (Ban Ko)
 19. ราชคราม (Ratchakhram)
 20. ช้างใหญ่ (Chang Yai)
 21. โพแตง (Pho Taeng)
 22. เชียงรากน้อย (Chiang Rak Noi)
 23. โคกช้าง (Khok Chang)

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอบางไทรประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลบางไทร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางไทร ตำบลบางพลีทั้งตำบล บางส่วนของตำบลไม้ตรา และบางส่วนของ ตำบลบ้านเกาะ

เทศบาลตำบลราชคราม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลราชครามและตำบลช้างใหญ่ทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสนามชัยและตำบลบ้านแป้งทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางยี่โท ตำบลหน้าไม้ ตำบลแคตก ตำบลช่างเหล็ก และตำบลห่อหมกทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระแชงและตำบลช้างน้อยทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกลึงและตำบลแคออกทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่พระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่พระ ตำบลกกแก้วบูรพาทั้งตำบล และตำบลบ้านเกาะ (นอกเขตเทศบาลตำบลบางไทร)

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ตรา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไม้ตรา (นอกเขตเทศบาลตำบลบางไทร)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านม้าทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพแตงและตำบลเชียงรากน้อยทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกช้างทั้งตำบล

คำขวัญอำเภอ

ศิลปาชีพเรื่องชื่อ เลื่องลือหลวงพ่อจง มั่นคงหลวงพ่อน้อย รอยคอยที่ลานเท

สถานที่ตั้ง

ม.4 ต.บางไทร อ.บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 673 times, 1 visits today)