นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.) โซน: ช้างใหญ่ เชียงรากน้อย มีดำเนินการกิจกรรม: – ดูแลพื้นที่ เข้าตรวจติดตาม แปลงโซนรับผิดชอบ ของครัวเรือนต้นแบบ ในแปลงพื้นที่ดำเนินการ ตำบลช้างใหญ่และเชียงรากน้อย – บันทึกการทำงานประจำวันของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบประจำโซนพื้นที่​

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)​ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
โซน: ช้างใหญ่ เชียงรากน้อย
มีดำเนินการกิจกรรม:

– ดูแลพื้นที่ เข้าตรวจติดตาม แปลงโซนรับผิดชอบ ของครัวเรือนต้นแบบ ในแปลงพื้นที่ดำเนินการ ตำบลช้างใหญ่และเชียงรากน้อย
– บันทึกการทำงานประจำวันของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบประจำโซนพื้นที่​
_ ดูแลต้นไม้ พื้นที่ในการทำโครงการฯและ พืช ผักสวนครัว ต่างๆในแปลงพื้นที่ ร่วมกันทีมนพต. ของ ครัวเรือนช้างใหญ่และเชียงรากน้อย วางแพลนงานต่อไป
– ได้รับมอบหมายเข้าพื้นที่บ้านโพแตง. ร่วมกับช่างโครงการ มศพ. ที่เตรียมดำเนินการเข้าขุดปรับในสัปดาห์หน้า เพื่อดูพื้นที่วางแผนการสูบน้ำออกจากพื้นทีี1ไร่ เพื่อให้พื้นทีีแห้งในวันจันทร์ทางผรจ.หารือไว้ว่า จะนำเครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่ เตรียมสูบออก และเคลียร์พื้นที่
_ดูแลพื้นที่แปลงครัวเรือนกำนันสมควรก่อนดำเนินการขุดปรับ ภายในสัปดาห์หน้า เมื่อได้ประชุมหารือร่วมกันพร้อมวางผัง ตามแบบงานที่กำหนด
_ ตรวจติดตามดูแลพื้นที่ว่า ที่ร้อยเอกสมพงษ์การทำค้างผักในพื้นที่และปลูกต้นไม้เพิ่มเติมและเปิดน้ำหมักจากถังรดในพื้นที่ตามสายยางเพิ่มความเจริญเติบโต , ความชุ่มชื้น เล็กน้อย ห่มฟางในพื้นที่แล้วเสร็จเป็นบางส่วนเจ้าขอ งแปลงรอฟางและในระหว่างนี้ สปก.ดำเนินการทำคลองระบายน้ำและทางเข้าติดกับแปลงนา

ผลผลิตจากกิจกรรม
_ พื้นที่ ม.2ต. เชียงรากน้อย อยู่ระหว่างดำเนินโครงการและรอการเจริญเติบโตของต้นไม้
_มีพื้นที่สวยงามปลูกผักพืชเกษตรสวนครัว และต้นไม้ใหญ่รอการบริหารจัดการตามลำดับของ สพอ.บางไทรต่อไป
_ ดูแลต้นไม้ พืช ผัก ห่มฟางโคนต้นไม้และพื้นแปลงนาเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินและพืชต้นไม้
_ เตรียมพื้นที่โครงการ มศพ. โพแตงเข้าขุดปรับ.ลำดับต่อไป

(Visited 5 times, 1 visits today)