นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โซน: บางพลี​ บ้านเกาะ ดำเนินการกิจกรรม: -ลงพื้นที่แปลง ท่านรองวัลลภ เนื่องประถม หมู่ 7 ตำบลสนามชัย

วันที16กรกฎาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)​ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
โซน: บางพลี​ บ้านเกาะ
ดำเนินการกิจกรรม:
-ลงพื้นที่แปลง ท่านรองวัลลภ เนื่องประถม หมู่ 7 ตำบลสนามชัย
– ทำการลงวัดพื้นที่แปลง ท่านรองวัลลภ เนื่องประถม พร้อมกับเจ้าของแปลง และผู้รับจ้าง พร้อมกับคณะกรรมการตรวจรับงาน และ พร้อมกับ นักพัฒนาชุมชน อำเภอบางไทร และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ นพต อำเภอบางไทร ได้ ได้ลงพื้นที่ ทำการวัดหาครอบเขต และวางผังตีกริด ของ บ่อน้ำ ตามแบบแผนผัง ของโคกหนองนาโมเดล
ผลผลิตจากกิจกรรม​ :-​ ยันยืนแบบ บ่อน้ำที่2 ที่จะทำการขุด
ลงพื้นที่แปลง:- ท่านรอง วัลลภ เนื่องประถม หมู่ 7 ตำบลสนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

(Visited 9 times, 1 visits today)