นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)​โซน: -กระแชง – ช้างน้อย ดำเนินการกิจกรรม: -ลงพื้นที่แปลงแปลงของ นางเจียมใจ สุขสมโภชน์ ม.4 ต.ช้างน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยาตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้ในแปลงเพาะปลูก

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)​โซน: ตำบลห่อหมก ตำบลแคตก ตำบลช่างเหล็ก ดำเนินการกิจกรรม: – ดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ ดูแลแปลงผัก รดน้ำต้นไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ถอนวัชพืช

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โซน: ช้างใหญ่ เชียงรากน้อย มีดำเนินการกิจกรรม: – ดูแลพื้นที่แปลงโซนรับผิดชอบ เข้าดูหน้างาน ในแปลงพื้นที่ดำเนินการ แปลงว่าที่ ร.อ.สมพงษ์ หอมหวล ม.1 ต. ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)​โซน: ตำบลไม้ตรา ตำบลโคกช้าง ดำเนินการกิจกรรม:*เข้าดูแลแปลงพื้นที่โคกหนองนา ปลูกหญ้าแฝก รดน้ำหญ้าแฝกรอบคันพื้นที่แปลง *รดน้ำผัก ถางหญ้า พรวนดิน แปลงผักสวนครัว

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)ดำเนินการกิจกรรม:- ดูแลพื้นที่แปลง โซนรับผิดชอบ รดน้ำ พรวนดิน ถอนวัชพืช – รดน้ำหมักปุ๋ยคอก (ขี้วัว) เพิ่มการเจริญเติบโต​ของ พืชผัก

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.) โซน: ช้างใหญ่ เชียงรากน้อย มีดำเนินการกิจกรรม: – ดูแลพื้นที่แปลงโซนรับผิดชอบ เข้าดูหน้างาน ในแปลงพื้นที่ดำเนินการ แปลงนางหนูแดง ม.2 ต. ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)​ โซน: บ้านเกาะ บางพลีดำเนินการกิจกรรม: – ดูแลพื้นที่แปลง โซนรับผิดชอบ รดน้ำ พรวนดิน ถอนวัชพืช

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โซน: ตำบลไม้ตรา ตำบลโคกช้าง ดำเนินการกิจกรรม: *เข้าดูแลแปลงพื้นที่โคกหนองนา รดน้ำหญ้าแฝกรอบคันพื้นที่แปลง *รดน้ำผัก ถางหญ้า พรวนดิน แปลงผักสวนครัว

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ

นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนา​พื้นที่ต้นแบบ (นพต.)โซน: ตำบลห่อหมก ตำบลแคตก ตำบลช่างเหล็ก ดำเนินการกิจกรรม: – ดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้ ดูแลแปลงผัก รดน้ำต้นไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ถอนวัชพืช

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ