นพต.ร่วมกัน ถางหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ถอนวัชพืช พรวนดิน และ เตรียมพื้นที่ไว้เพื่อปลูกเพิ่มเต็ม

🏜️🏜️สพอ.บางไทร🏜️🏜️
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
โซน: ตำบลไม้ตรา ตำบลกกแก้วบูรพา ตำบลโคกช้าง
ดำเนินการกิจกรรม:
(-) นำทีมโดยผู้ใหญ่บุญเพ็ง เชื่อมสวัสดิ์ เจ้าของแปลง
ชาวบ้าน และทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต)
ร่วมกัน ถางหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ถอนวัชพืช พรวนดิน
และเตรียมพื้นที่ไว้เพื่อปลูกเพิ่มเต็ม(ต้นไม้)ถนนคนกิน(ต้นไม้)
แปลงพื้นที่ : นางลัดดา เชื่อมสวัสดิ์ หมู่ 8 ตำบลไผ่พระ
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 3 times, 1 visits today)