นพต.บันทึกการทำงานประจำวัน และ ลงพื้นที่อบต.บางยี่โทเพื่อเข้าพบกับนายช่างของ อบต

🍀🍂🪴สพอ.บางไทร🌳🌿🍂
วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
โซน: ตำบลห่อหมก แคตก ช่างเหล็ก
ดำเนินการกิจกรรม:
-บันทึกการทำงานประจำวันของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
-ลงพื้นที่อบต.บางยี่โทเพื่อเข้าพบกับนายช่างของอบต.บางยี่โทเพื่อพูดคุยสอบถามติดตามเรื่องการทำเอกสารแบบแปลงโคก หนอง นา โมเดล
ผลการติดตาม :
-ยังดำเนินการไม่เสร็จ
แปลงพื้นที่: อบต.บางยี่โท ต.บางยี่โท อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา

(Visited 3 times, 1 visits today)