นพต.ปรึกษาหารือปัญหา และ อุปสรรคในการทำงาน และ รดน้ำแปลงพืชผัก สวนครัว

สพอ.บางไทร
วันที่ 8 เมษายน 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
โซน: ตำบล บ้านเกาะ บางพลี
ดำเนินการกิจกรรม:
– รดน้ำแปลงพืชผัก สวนครัว
– ปรึกษาหารือ ปัญหา และ อุปสรรค ในการทำงาน
– เป็นผู้ช่วย แปลงคุณ ปรีชา จากคณะอาจารย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลลงกรณ์ มาศึกษาดูงาน พื้นที่ต้นแบบ โคกหนองนา โมเดล
ผลการดำเนินงาน :
– ได้ความรู้ สูตรพริกแกงป้องกันแมลง การห่มฟาง ปุ๋ยต่างๆ
พื้นที่แปลง : นาย ชูชีพ วงษ์อำไพ หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พื้นที่โซนแปลง : นายปรีชา จิตรบวร หมู่3 ต.บ้านเกาะ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

(Visited 5 times, 1 visits today)