นพต.ถอนวัชพืช เก็บเศษใบไม้ตามแปลง และได้ขุดทำร่องน้ำเพิ่มเติม

🐳🐳 สพอ.บางไทร 🐳🐳
วันที่ 8เมษายน 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้
นักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
โซน: กระแชง ช้างน้อย
ดำเนินการกิจกรรม:
– ถอนวัชพืช เก็บเศษใบไม้ตามเเปลง
-ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นกล้าผักสวนครัวที่ปลูก
-ได้ขุดทำร่องน้ำเพิ่มเติ่มจากของเก่า
ผลการดำเนินงาน:
-ทำให้ที่คั้งอยู่ในพื้นแห้งและจะทำให้พื้นที่เพราะปลูกผักได้
-รอผลผลิตพืชผักสวนครัวทุกชนิด
พื้นที่แปลง : นาย สมหมาย สุขสมโฉม หมู่2 ตำบลกระแชง
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 6 times, 1 visits today)