นพต.ดูแลแปลงพืชผักสวนครัว ถางหญ้า พรวนดิน เก็บผลผลิต

🍎🍎สพอ.บางไทร🍓🍓
วันที่ 8 เมษายน 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้
นักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
โซน: ตำบลไม้ตรา กกแก้ว โคกช้าง
ดำเนินการกิจกรรม:
– ดูแลแปลงพืชผักสวนครัว
– ถางหญ้า พรวนดิน
– เก็บผลผลิต
– ตรวจสอบการเจริญเติบโตของผักที่เพาะเมล็ดไว้
– ตอนและชำกิ่งพันธ์ไม้ไว้เพื่อปลูกในแปลงโคกหนองนา
-ตัดแต่งต้นไม้ในพื้นที่เตรียมไว้ให้รถขุดเข้าทำงานได้ง่าย
– ขุดหน่อกล้วยออกจากพื้นที่ไว้ปลูกในแปลงโคกหนองนา
พื้นที่แปลง :นางนฤภร อนันต์พงษ์ ตำบล กกแก้ว
พื้นที่แปลง :นางรัชนี พันธุ์เอี่ยม ตำบลไม้ตรา
พื้นที่แปลง :น.ส. รุจิราพร เนื่องพลี ตำบลไม้ตรา
พื้นที่แปลง :น.ส.เบญจวรรณ ชาติไทย ตำบลโคกช้าง
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 3 times, 1 visits today)