นพต.จัดทำเอกสารบันทึกการให้ถ้อยคำขอคืนเงินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

🌄สพอ.บางไทร🌄🌄
วันที่ 8 เมษายน 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
โซน: ห่อหมก แคตก ช่างเหล็ก
ดำเนินการกิจกรรม:
– จัดทำเอกสารบันทึกการให้ถ้อยคำขอคืนเงินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคก หนอง นา โมเดลประจำปีงบประมาณ 2564
– ส่งข่าวประชาสัมพันธ์โครงการโคก หนอง นาโมเดลอ.บางไทร
แปลงพื้นที่:
– ที่ว่าการอำเภอบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

(Visited 5 times, 1 visits today)