นพต.รดน้ำถอนวัชพืชผักสวนครัว แปลงตำบลบ้านเกาะ

สพอ.บางไทร 🏕
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
โซน: บ้านเกาะ
ดำเนินการกิจกรรม:
– รดน้ำแปลงพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้
– ถอนวัชพืชในนา
-ร่วมออกแบบพื้นที่แปลงกับเจ้าของแปลง
ผลการดำเนินงาน :
-ผลผลิตกำลังเจริญเติบโต
– รอการเก็บผลผลิต
พื้นที่แปลง : นาย ปรีชา จิตรบวร ตำบลบ้านเกาะ
หมู่ที่ 3 อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 10 times, 1 visits today)