นักวิชาการพัฒนาชุมชนและนพต.ลงพื้นที่พูดคุยกับเจ้าของแปลง

สพอ.บางไทร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
ดำเนินการกิจกรรม:
– ร่วมกับเจ้าของแปลงออกแบบรูปแบบพื้นที่แปลงให้เหมาะสมกับ โคก หนอง นา โมเดล
พื้นที่แปลง : นายสนั่น สุขสมเชาว์ ตำบลแคตก หมู่ที่ 4 อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 2 times, 1 visits today)