นพต.เข้ารับฝึกอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

สพอ.บางไทร…🌱🌱🌱🌱🌱
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
โซน: ช้างน้อย กระเเชง
ดำเนินการกิจกรรม:
– เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศษรฐกิจพอเพีอง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในขั้นต่อไป
ผลการดำเนินงาน :
-รอลงพื้นที่หน้างาน เพื่อปฏิบัติงานตามแผนของโครงการ
พื้นที่แปลง : หมู่ที่ 2 ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

(Visited 8 times, 1 visits today)