นพต.ร่วมปรึกษากับเจ้าของแปลง

🍃☘️🍂สพอ.บางไทร🍈🥑🌾
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นางสาวพิรุณรัตน์ จิตรทศ/นางสาวภัทราภรณ์ กาญจนเลขา/นางสาวสุดารัตน์ วงศ์ศิลานักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
แปลงโซน (:)ตำบลช้างใหญ่ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมที่ดำเนินการ :
– ลงพื้นที่สำรวจแปลงนาดูแลต้นไม้รดน้ำพรวนดินเก็บผลผลิต
-ร่วมปรึกษากับเจ้าของแปลงรวมเขียนแผนและผล
ผลผลิตจากกิจกรรม:
-ได้ผลผลิตนำมาทำอาหารนำมารับประทาน
-รอดำเนินการ

(Visited 7 times, 1 visits today)