นพต.นำผลผลิตออกจำหน่ายและดูแลพืชผักสวนครัว พื้นที่ตำบลช้างใหญ่

🌾🍌🍉🍏สพอ.บางไทร🍈🥑🍌🌾
วันที่ 24กุมภาพันธ์ 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นางสาวสุดารัตน์ วงศ์ศิลา/นางสาวภัทราภรณ์ กาญจนาเลขานักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
แปลงโซน (:)ตำบลช้างใหญ่ หมู่ที่ (1)อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมที่ดำเนินการ :
– ดูแลพืชผักสวนครัวที่อยู่ในแปลง นาและแปลงที่บ้านสวนครัว และต้นไม้ กินผล กิน ดอก
_ ปรึกษาหารือ และวางแพลนร่วมไปเอามื้อการทำน้ำหมักและหรือกิจกรรมอื่นๆกับแปลงโซนใกล้เคียงก่อน การปรับพื้นที่ตามรูปแบบร่วมกับเจ้าของแปลงก่อนจะมีการปรับพื้นที่เข้าสู่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล
_ นำผลผลิต (ข้าว)ออกจำหน่าย+ข้าวไรซ์เบอรี่ ส่งตามออเดอร์ลูกค้า ขาจรและขาประจำ ร้านค้าชุมชน
ผลการดำเนินงาน :
-สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความมั่นคง ของผลผลิตระยะยาว ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ข้าวดีมีคุณภาพ ขยายตลาดเพื่อการจำหน่ายในร้านค้าชุมชน
-รอผลผลิต แบะผลการดำเนินงาน
-ได้พืชผักที่ปลอดสารพิษ
-เก็บผลผลิตพืชผักสวนครัวมาประกอบอาหาร(กล้วยน้ำว้าจากแปลง)แปรรูปกล้วยเชื่อม

(Visited 7 times, 1 visits today)