นพต.ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

🌾🍌🍉สพอ.บางไทร🍈🥑🌾
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
แปลงโซน (:)ตำบลห่อหมก แคตก ช่างเหล็ก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมที่ดำเนินการ :
– เป็นวิทยากรดำเนินการ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 14 times, 1 visits today)