นพต.ดูแลพืชผักสวนครัว พื้นที่ตำบลช้างใหญ่

🌳🍀สพอ.บางไทร🌳🍀
วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นางสาวพิรุณรัตน์ จิตรทศนักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
แปลงโซน (:)ตำบลช้างใหญ่ หมู่ที่ (2)อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมที่ดำเนินการ :
– ดูแลพืชผักสวนครัวที่อยู่ในแปลง ลดน้ำต้นไม้ เก็บหญ้าแห้ง.วัชพืช ใบไม้แห้ง ปรึกษาหารือกันเรื่องการวางผังแผนการปรับพื้นที่ตามรูปแบบร่วมกับเจ้าของแปลงก่อนจะมีการปรับพื้นที่เข้าสู่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล
ผลการดำเนินงาน :
-เก็บผลผลิตมาประกอบอาหารไว้ทานในครัวเรือน
-รอผลผลิต
-ได้พืชผักที่ปลอดสารพิษ

(Visited 6 times, 1 visits today)