โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่โซน : ตำบลห่อหมก แคตก ช่างเหล็ก

สพอ.บางไทร วันที่ 21 มกราคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒ [...]

อ่านต่อ