ลงวัดพื้นที่ ณ แปลงตำบลช่างเหล็ก

สพอ.บางไทร
วันที่ 29 มกราคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
พื้นที่โซน : ตำบลห่อหมก แคตก ช่างเหล็ก
ลงพื้นที่เพื่อ : ลงสำรวจพื้นที่พร้อมทั้ง วัดพื้นที่แปลงใหม่
ณ แปลงพื้นที่ : นาย นิกร สมะโน หมู่ที่ 2
ตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 5 times, 1 visits today)