นักพัฒนาต้นแบบ เข้าดูแลแปลงผักและเก็บขยะ ณ แปลงตำบลช้างใหญ่

🍌🍌🌱สพอ.บางไทร🌾🏞️🌳
วันที่ 29 มกราคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นางสาวภัทราภรณ์ กาญจนเลขา นักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
ดำเนินการกิจกรรม:
– รดน้ำต้นไม้ ตัดเก็บผลผลิต เข้าดูแลพื้นที่แปลงนา และต้นไม้ พืช ผัก เก็บขยะ กวาดพื้นม.1_ สำรวจ ตรวจดู การถมดินฝังท่อทางเข้าใหม่ม.1
ผลการดำเนินงาน :
– รอการเจริญเติบโตของพืช ผัก ต้นไม้
– นำมารับประทาน แจกจ่าย
_ มีพื้นที่ที่สะอาด เรียบร้อย
_ ทำทางเข้าใหม่ที่กว้างมั่นคง
พื้นที่แปลง : นายสมพงษ์ หอมหวล ม.1 ม.2 หนูแดง กุลฑล ตำบล ช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 7 times, 1 visits today)