นักพัฒนาต้นแบบ ลงพื้นที่เข้าดูพืชผักสวนครัวต่างๆ ตำบล กกแก้วบูรพา

สพอ.บางไทร
วันที่ 29มกราคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้
นักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
แปลงโซน (:)ตำบลกกแก้วบูรพา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมที่ดำเนินการ :
(-)ลงพื้นที่เข้าดูพืชผักสวนครัวต่างๆ แปลงเกษตร(รอเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงย้ายไปปลูกตามจุดต่างๆ)ของพื้นที่
(-)ทำแปลงพืชสวนครัวประจำโซนรับผิดชอบและพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน
แปลพื้นที่(:)นางนฤภร อนันตพงษ์ หมู่4 ตำบลกกแก้วบูรพา อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 9 times, 1 visits today)