ลงพื้นที่เข้าดูพืชผักสวนครัวต่างๆ ตำบล กกแก้วบูรพา

🥕🥕สพอ.บางไทร🌶🌶
วันที่ 28 มกราคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
แปลงโซน (:)ตำบลกกแก้วบูรพา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมที่ดำเนินการ :
(-)ลงพื้นที่เข้าดูพืชผักสวนครัวต่างๆ แปลงเกษตร(รอเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงย้ายไปปลูกตามจุดต่างๆ)ของพื้นที่ ทำค้างถั่ว บวบ
(-)ปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดทำวิดิโอรายงานตัวการทำแปลงพืชสวนครัวประจำโซนรับผิดชอบ
แปลพื้นที่(:)หมู่4 ตำบลกกแก้วบูรพา อำเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 42 times, 1 visits today)