ลงพื้นที่พูดคุยกับเจ้าของแปลงจะใช้รูปแบบการขุดโคก หนอง นา แปลงโซน ตำบลห่อหมก แคตก ช่างเหล็ก

สพอ.บางไทร
วันที่ 28 มกราคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้นักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
แปลงโซน : ตำบลห่อหมก แคตก ช่างเหล็ก
กิจกรรมที่ดำเนินการ :
ลงพื้นที่พูดคุยกับเจ้าของแปลงจะใช้รูปแบบการขุดโคก หนอง นา ตามแบบมาตรฐานที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ได้ หรือ ไม่
พื้นที่ : นาย สนั่น พืนที่แปลง หมู่ 4 ต.แคตก
นาย กำพร ไกรบุบผา หมู่ 1 ต.ห่อหมก
ผลการดำเนินงาน
สามารถใช้แบบที่ทางกรมการพัฒนาชุมชนกำหนดได้

(Visited 20 times, 1 visits today)