ดูแลแปลงพืชผักสวนครัวพื้นที่แปลง ตำบลช้างใหญ่

🎉☘️🍀🌳🌲📷สพอ.บางไทร📷📸📽️🎥🎞️🥒🥦👩‍🌾
วันที่ 28มกราคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นางสาวพิรุณรัตน์ จิตรทศ/นางสาวภัทราภรณ์ กาญจนเลขา/นางสาวสุดารัตน์ วงศ์ศิลานักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
แปลงโซน (:)ตำบลช้างใหญ่ หมู่ที่ (1),(2)อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมที่ดำเนินการ :
– จัดเตรียมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมน้อมนำตามพระราชดำริฯ(ระยะที่2) ต่อเนื่อง
สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือนโซน บ้าน(ช้างใหญ่)ปลูกพืช ผัก สวนครัว
_ ดูแลรดน้ำแปลงพืชผัก สวนครัว ต่างๆเช่น พริก มะเขือ แตงกวา บวบ ฟักทอง พืชตะกูลถั่ว อื่นๆ
-จัดทำคลิปวิดีโแปลงผักสวนครัว และประโยชน์ของผักชนิดต่างๆและประโยชน์ในการปลูกผักสวนครัวต่อชุมชน/ครัวเรือน
ผลการดำเนินงาน :
– ได้ผักปลอดสารพิษมีคุณภาพ
– นำมาเป็นอาหาร แจกจ่าย จำหน่าย

(Visited 24 times, 1 visits today)