นักพัฒนาพื้นที่ ดุพืชผักสวนครัวและหารือในการจัดทำวีดีโอ พื้นที่ตำบลเชียงรากน้อย

👩🏻‍🌾✌🏻สพอ.บางไทร🥒🥦👩‍🌾
วันที่ 27 มกราคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นางสาวภัทราภรณ์ กาญจนเลขา/นางสาวสุดารัตน์ วงศ์ศิลา/นายสำราญ ธรรมทันตา
นักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
แปลงโซน (:)ตำบลเชียงรากน้อย หมู่ที่ ,(2)อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมที่ดำเนินการ :
– ลงพื้นที่เข้าดูพืชผักสวนครัวต่างๆ แปลงเกษตร(รอเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงย้ายไปปลูกตามจุดต่างๆ)ของพื้นที่
(_)ปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดทำวิดิโอรายงานตัวการทำแปลงพืชสวนครัวประจำโซนรับผิดชอบ
ผลการดำเนินงาน :
(-) รอการเจริญเติบโตของพืช ผัก
(_)นำมาเป็นอาหาร แจกจ่าย จำหน่าย

(Visited 48 times, 1 visits today)