นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ปลูกมะเขือ พื้นที่ตำบล บ้านเกาะ

สพอ.บางไทร🌞
วันที่ 27 มกราคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้
นายอดิศักดิ์ และ นางเรณู
นักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
แปลงโซน : ตำบลบ้านเกาะ หมู่ที่ 3 อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมที่ดำเนินการ :
– ถอนข้าวดีดและหญ้าในนา และปลูกมะเขือ20ต้น เพื่อเตรียมการปรับพื้นที่เข้าสู่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล
ผลการดำเนินงาน :
-รอผลผลิต

(Visited 11 times, 1 visits today)