นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงพื้นที่แปลงนาย สมพงษ์ หมู่ที่1 ช้างใหญ่

👩🏻‍🌾✌🏻สพอ.บางไทร🥒🥦👩‍🌾
วันที่ 26 มกราคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นางสาวภัทราภรณ์ กาญจนเลขานักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
แปลงโซน (:)ตำบลช้างใหญ่ หมู่ที่ 1
กิจกรรมที่ดำเนินการ :
– ลงพื้นที่แปลงนานายสมพงษ์ ม.1เพื่อจัดทำการปรับเปลี่ยนทางเข้าของแปลงนา (ดำเนินการวางท่อใหม่) ร่วมกับเจ้าของแปลงและสำรวจ ต้นไม้ พืชผักสวนครัว ผลไม้ เพื่อให้ได้คุณภาพและมีความแข็งแรงการยึดหลักดามค้ำยันของลำต้นเพื่อจัดเตรียม สู่ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
ผลการดำเนินงาน :
– มีทางเข้าพื้นที่แปลงนาใหม่อยุ่างมั่นคงและกว้างขวางกว่าเดิม
-พืชผักผลไม้ กำลังเจริญเติบโต เพื่อนำมารับประทาน และประกอบอาหาร จำหน่าย จ่าย แจก

(Visited 8 times, 1 visits today)