นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ปรับหน้าดิน ใส่ปุ๋ยในแปลง พื้นที่ตำบลกระแชง

สพอ.บางไทร👩‍🌾
วันที่ 26มกราคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้ นักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
แปลงโซน ตำบลช้างน้อย กระเเชง
ลงพื้นที่ บ้านครูสมหมาย สุขสมโฉม ม.2 ต.กระเเชง
อ.บางไทร จ.อยุธยา
กิจกรรมที่ดำเนินการ :
– ปลูกพืชผักสวนครัวกับเจ้าของเเปลงเพิ่มเติม ตกแต่ง ปรับหน้าดิน ใส่ปุ๋ยในแปลงดินเพื่อปลูกพืชผัก สวนครัว รดน้ำ ต่อไป
– หาข้อมูล ประโยชน์ของผักสวนครัวเพื่อทำวิดิโอคลิป เป็นประโยชน์เเก่ ตนเอง ครัวเรือน ชุมชน ต่อไป
ผลการดำเนินงาน :
ผลผลิตเริ่มเจริญเติบโต

(Visited 31 times, 1 visits today)