นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ดูพืชผักสวนครัว พื้นที่ตำบลกระแชง

สพอ.บางไทร👩‍🌾
วันที่ 27 มกราคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้
นักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
แปลงโซน ตำบลช้างน้อย กระเเชง
กิจกรรมที่ดำเนินการ :
– ลงพื้นที่เข้าดูพืชผักสวนครัว รดน้ำเเปลงผัก
-ร่วมกันในการจัดทำวิดิโอคลิปทำแปลงพืชสวนครัวประจำโซนรับผิดชอบ
พื้นที่ นาย สมหมาย สุขสมโฉม
ม.2 ต.กระเเชง อ.บางไทร จ.อยุธยา
ผลการดำเนินงาน :
รอการเจริญเติบโตของพืชผักสวนครัว

(Visited 9 times, 1 visits today)