นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ลงวัดพื้นที่ ไม้ตรา/กกแก้วบูรพา

🎋สพอ.บางไทร🎋
วันที่ 27มกราคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
พื้นที่โซน : ตำบลไม้ตรา
ลงพื้นที่เพื่อ :ลงวัดพื้นที่จริงที่จำนวน1ไร่ 2แปลง
หมู่7 ตำบลไม้ตรา /หมู่4 ตำบลกกแก้วบูรพา
เพื่อเข้าสู่กระบวนการขุดพื้นที่เข้าสู่โคกหนองนาโมเดล
ณ แปลงพื้นที่ :
หมู่7 ตำบลไม้ตรา /หมู่4 ตำบลกกแก้วบูรพา
อำเภอบางไทร จังหวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โซน:ตำบลกกแก้วบรูพา,ตำบลไม้ตรา,ตำบลโคกช้าง

(Visited 68 times, 1 visits today)