นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ดูแลพืชผักสวนครัว พื้นที่แปลงตำบลเชียงรากน้อย

🍉🍏สพอ.บางไทร🍈🥑
วันที่ 26 มกราคม 2564 นายมิตรชัย ศรีผ่าน พัฒนาการอำเภอบางไทร มอบหมายให้
นางสาวสุดารัตน์ วงศ์ศิลา
นักพัฒนาต้นแบบ (นพต.) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล”
แปลงโซน (:)ตำบลเชียงรากน้อย หมู่ที่ 2 อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมที่ดำเนินการ :
– ดูแลพืชผักสวนครัวที่อยู่ในแปลง ลดน้ำต้นไม้ วางแผนการนำผักตบชวาขึ้นมาจากบ่อ ก่อนจะมีการปรับพื้นที่เข้าสู่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล
ผลการดำเนินงาน :
-รอผลผลิต
-เก็บผลผลิตมาแปรูปอาหาร
-แจกจ่ายให้กลับเพื่อนบ้านไว้รับประทาน

(Visited 20 times, 1 visits today)